Ślub z obcokrajowcem – jakie formalności są konieczne?

Jestem od kilku lat związana z mężczyzną, który pochodzi z Holandii, ale ma obywatelstwo egipskie. Chcemy wziąć ślub w Polsce. Czy małżeństwo zawarte przez nas będzie legalne?– pyta pani Iga z Łodzi.

Aby zawrzeć legalne małżeństwo z obcokrajowcem, trzeba spełnić kilka wymagań. Pani, będąc Polką, musi przygotować skrócony odpis aktu urodzenia, dostępny w urzędzie gminy miejsca urodzenia oraz mieć aktualny dowód osobisty.

Reklama

Jeśli jest Pani wdową, dodatkowo skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka, a jeśli jest Pani rozwiedziona, to skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok rozwodowy.

Pani narzeczony obcokrajowiec oprócz ważnego paszportu i aktu urodzenia powinien przedstawić zaświadczenie, że zgodnie z prawem ojczystym kraju pochodzenia może zawrzeć małżeństwo z obywatelką Polski.

W przypadku gdy nie ma możliwości uzyskania powyższego zaświadczenia, trzeba złożyć do polskiego sądu rejonowego wniosek o wydanie stosownego zezwolenia. Osoby, które nie mają żadnego obywatelstwa, ale posiadają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, są zwolnione z obowiązku przedstawienia takiego zaświadczenia.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego. Po przygotowaniu dokumentów musicie Państwo wpłacić opłatę skarbową.

Wpłaca się ją na konto urzędu gminy właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa. Następnie trzeba udać się do urzędu stanu cywilnego miejsca zameldowania jednego z narzeczonych, by złożyć dokumenty, oświadczenia o przyszłym nazwisku małżonków i dzieci oraz zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Ślub będzie ważny, gdy oświadczenia każdego z narzeczonych o wstąpieniu w związek małżeński będą złożone przed kierownikiem urzędu lub konsulem w sposób dobrowolny, jednoczesny i zgodny.

W przypadku, gdy cudzoziemiec nie włada w ogóle lub bardzo słabo językiem polskim, trzeba o tym poinformować kierownika urzędu stanu cywilnego. Konieczny może okazać się udział tłumacza przysięgłego podczas uroczystości. Sytuacja będzie podobna, gdy ślub odbędzie się za granicą.

Małżeństwo zawarte w polskim urzędzie stanu cywilnego jest rejestrowane w polskich aktach stanu cywilnego. Jeśli małżonkowie zawierają je poza granicami Polski, mogą zgłosić fakt zawarcia małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego, przedkładając przetłumaczony na język polski zagraniczny akt małżeństwa.

Nie jest to jednak obowiązkowe, ale brak zgłoszenia może powodować problemy w życiu codziennym. Należy pamiętać, że małżeństwo zawarte poza granicami Polski, jeśli zostały zachowane wymagania formalne, jest ważne, nawet gdy nie zostało zgłoszone do polskiego urzędu stanu cywilnego.

W przypadku, gdy narzeczeni zamierzają wziąć ślub wyznaniowy lub konkordatowy, ważność małżeństwa zależy od spełnienia wszystkich przepisów prawa kanonicznego, o których przyszłych małżonków poinformuje duchowny.

Nasz ekspert

mecenas Janusz Górski, prawnik z wieloletnią praktyką, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi.

Artykuł pochodzi z kategorii: Psychologia

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również